Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO, informujemy że:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, ul. Raciborska 150, 44-280 Rydułtowy. Kontakt: tel. (32) 4577097, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik Urzędu Miasta Rydułtowy, Michał Sobik. Dane kontaktowe: telefon (32) 45 37 480, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu (celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku),
2)    wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3)    wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
4)    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora danych - art. 6 ust. 1 lit . e RODO.

5.    Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7.    Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia celu. Następnie będą przetwarzanie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora danych.
9.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1)    żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2)    sprostowania danych osobowych – stosownie do art. 16 RODO,
3)    żądania usunięcia danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
4)    żądania ograniczenia przetwarzania – stosownie do art. 18 RODO i w wymienionych tam przypadkach,
5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach opisanych w art. 21 RODO,
6)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
7)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości prowadzenia sprawy.
11.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.